KRISTOFFERS MINNEFOND


"han ville bare hjelpe folket i Afghanistan slik at de skulle få en tryggere hverdag"

om kristoffers minnefondMange sier at de vil bidra til å gjøre verden til et bedre sted. Noen gjør også noe med det. Å kjempe for rettferdighet, frihet og det gode er ikke en kamp uten risiko. Kristoffers død er en ny påminnelse om at tjenesten for fredens og frihetens sak har en høy pris. Afghanistan er et av verdens aller fattigste land, og særlig barna har vanskelige kår. Dette så Kristoffer, og han ønsket sårt å hjelpe...

Midlene i Kristoffers Minnefond skal i sin helhet gå til hjelp for barn i Afghanistan. Vi jobber nå med et prosjekt i samarbeid med en hjelpeorganisasjon og Norges Fotballforbund kalt "Fotball For Fred". Dette er et prosjekt rettet mot barn. Prosjektet skal blant annet lære barn å lese og skrive, og utvikle barn til å takle konflikter uten å utøve vold. I tillegg skal barna lære viktigheten av fred og forsoning med da særlig idrett som virkemiddel.

Vi har også laget en minneplakat hvor vi oppfordrer folk til å støtte prosjektet.

Det er mange som har allerede har hjulpet oss med å spre dette budskapet. Ordfører i Stange kommune, Nils Røhne, har blant annet oppfordret alle landets kommuner til å gi et bidrag til Kristoffers Minnefond.

Vi er evig takknemmelige for den gode responsen minnefondet så langt har fått. Dette er helt i Kristoffers ånd...

Jeanette, Lillian, Idar og Nils

Vedtekter for Kristoffers MinneGave


Vedtatt 7. januar 2008

1: Kristoffers MinneGave er en selveiende institusjon opprettet ved gaver og innsamlede midler etter at Kristoffer Sørli Jørgensen ble drept av en veibombe utenfor Meymaneh i Afghanistan den 8. november 2007.

2: Midlene i Kristoffers MinneGave skal i sin helhet gå til hjelp for barn i Afghanistan. MinneGaven skal være politisk uavhengig.

3: MinneGavens inntekter, herunder gaver, forvaltes av MinneGavens styret. Utbetalinger fra Kristoffers MinneGave skal legges fram for dette styret.

4: Midler fra Kristoffers MinneGave har til hensikt å gi Afghanske barn en bedre hverdag og håp om en lysere fremtid. MinneGavens styret skal bestå av fire personer.

Styret har følgende sammensetning;

Jeanette Sørli Jørgensen (søster), Lillian Sørli Jørgensen (mor), Idar Jørgensen (far), Nils A. Røhne (ordfører i Stange kommune).
Styret konstituerer seg selv.

5: Vedtak treffes i styremøte som holdes ved behov, eller når minst to styremedlemmer ber om det. Hvert styremedlem har en stemme. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt. Vedtak om utbetaling eller om vedtektsendring krever 3/4 flertall. Styret skal føre referat fra all møtevirksomhet i forbindelse med MinneGaven.

6: Styret kan engasjere ekstern og intern hjelp ved behov. Det skal ikke betales noen form for godtgjørelse eller lønn til styrets medlemmer.

7: Styret i Kristoffers MinneGave skal sørge for regnskap og revisjon. MinneGaven skal ha godkjent revisor som velges av styret

8: Oppløsning eller omdanning av MinneGaven kan bare skje i samsvar med MinneGavens formål, og etter nærmere beslutning av styret. MinneGavens midler skal i så fall anvendes i samsvar med Minnegavens formål.

Kristoffers MinneGave
Gillundvegen 44
2335 Stange

Styret


Idar Jørgensen
Gillundvegen 44
2335 Stange

Lillian Sørli Jørgensen
Gillundvegen 44
2335 Stange

Jeanette Jørgensen-Karlsen
2335 Stange

Nils Amund Røhne
Røhne S
2335 Stange

ORGANISASJONSUMMER: 992 147 660